Dali molekula ima težinu?

Znanstvenici određuju relativnu težinu molekule. Težina jedne molekule ovisi o težini atoma iz kojih je sastavljena. A težina atoma opet ovisi o broju protona i neutrona što se nalaze u jezgri atoma.

Molekula vode sastoji se od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Vodik je jednostavan atom sa samo jednim protonom u jezgri. Njegova atomska težina je 1. Kisik ima osam protona i osam neutrona i njegova atomska težina je 16. Tako je molekulska težina vode 2X1 + 16, što čini 18.

Molekule se u čvrstim ili tekućim tijelima drže zajedno pomoću sile medusobnog privlačenja. To privlačenje je električne prirode i prilično snažno, te se njime može objasniti tvrdoća čvrstih tijela.